Category: Bez kategorii

,,Zarząd Sądeckiej Grupy Producentów Owoców i Warzyw Owoc Łącki sp. z o. o. z siedzibą w Łącku 761, 33-390 Łącko, NIP: 7342975731, KRS: 0000165893, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającej kapitał zakładowy: 5 005 000,00 zł., informuje, że dnia 28 lutego 2020 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan podziału Sądeckiej Grupy Producentów Owoców i Warzyw Owoc Łącki sp. z o. o. z siedzibą w Łącku (spółka dzielona) w trybie art. 529 § 1 pkt. 4) k.s.h., poprzez wydzielenie na rzecz Owoc Łącki Koncentraty sp. z o. o. z siedzibą w Olszana 270, 33-386 Podegrodzie, nr KRS: 0000824792, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającej kapitał zakładowy 9 100,00 zł. (spółka przejmująca), części majątku spółki dzielonej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa (podział przez wydzielenie części zorganizowanej majątku spółki dzielonej na spółkę przejmującą). W związku z powyższym, działając na podstawie art. 535 § 3 zd. drugie k.s.h., Zarząd spółki dzielonej udostępnia przedmiotowy Plan podziału do publicznej wiadomości na stronie internetowej spółki dzielonej.

Ze względu na ochronę danych osobowych, część danych nie podlega publicznemu udostępnieniu, natomiast na uzasadnione żądanie, zostanie udostępniona do wglądu w siedzibie spółki dzielonej.

Poniżej Plan Podziału w postaci elektronicznej.”

Plan podziału Owoc Łącki 28.02.2020